Kabul ve Kayıt Koşulları (TC)

TC Uyruklu öğrenci adayları Üniversitemize ÖSYM yerleştirme sonucu ve yatay ve dikey geçiş ile kayıt olabilirler. Lise eğitiminin tamamını yurtdışında tamamlayan öğrenci adayları için koşulları inceleyebilirsiniz.

Online Kayıt Sistemine giriş için tıklayınız.

TC Uyruklu Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • 2024 YKS yerleştirme sonuç belgesi ve puan tablosunun internet çıktılar (2’şer adet) 
 • Lise diplomasının orijinali ve bu belgenin 2 adet fotokopisi 
 • Nüfus cüzdanının 1 adet sureti veya fotokopisi 
 • 6 adet vesikalık resim 
 • Sabıka Kaydı 
 • İkametgah
 • Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin Kıbrıs İlim Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu
 • 2003 ve öncesi doğumlu erkek öğrenciler için ilgili askerlik şubesinden alacakları, bir fakülte ya da yüksek okula kayıt olmasında askerlikçe hiçbir sakınca olmadığına dair Askerlik Durum Belgesi.
 • Sağlık Raporu (Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B ve Hepatit C) ve 2 adet fotokopisi (Sağlık Raporunun, T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.) (Öğrenciler bu raporu KKTC’ye geldiklerinde de alabilirler). İlgili sağlık raporu adaya pasaport ile giriş yapan öğrencinin vize (muhaceret) işlemleri için talep edilmektedir.  Türkiye’den alınan raporların sonuç ve onay kısımlarının KKTC makamları tarafından onay görmeleri için açık ve tam olmaları gerekmektedir.

Not 1: Muhaceret (İkametgah) işlemleri için öğrencilerin KKTC’ye pasaport ile giriş yapmaları gerekmektedir. 

Not 2 : SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı
bulunmamak. 2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki
rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy
uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 4) Sağlık
durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna
dair rapor almaları gerekmektedir.). 5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.

Not: Muhaceret (İkametgah) işlemleri için öğrencilerin KKTC’ye pasaport ile giriş yapmaları gerekmektedir.

DGS ile Kayıt İçin Gerekli Belgeler
 • 2024 DGS sonuç belgesinin internet çıktısı ve 2 adet fotokopisi
 • Ön lisans diplomasının aslı ve bu belgenin 6 adet fotokopisi,
 • Orjinal Transkript (Not Dökümü).
 • Nüfus cüzdanının 1 adet sureti veya fotokopisi (Erkek öğrenciler için 2 adet fotokopi),
 • 4 adet vesikalık resim,
 • Erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge. (Askerlik Durum Belgesi) (2003 ve öncesi doğumlular için).
 • Dönemlik eğitim harcının tümünün veya ilk taksitin Kıbrıs İlim Üniversitesi banka hesabına yatırıldığına ilişkin banka dekontu.
 • Sağlık Raporu (Akciğer Grafisi, HIV, Hepatit B, Hepatit C, RPR, PPD) ve 2 adet fotokopisi ( Sağlık Raporunun, TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.)

Not: ​​

 • Sağlık raporunun TC sağlık bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınması gerekmektedir.
 • ön lisans diploması hazırlanmamış ise öğrencinin Geçici Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve 2 adet fotokopisi kabul edilecektir.
 • Fotokopilerde noter tasdiki gerekmemektedir.

** KKTC Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın kararı ile, 2005-06 öğretim yılından itibaren KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. KKTC makamlarınca istenen AKCİĞER GRAFİSİ, HIV, HEPATIT B, HEPATIT C ve RPR tetkiklerini içerir sağlık raporunu, T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanesinden almaları gerekmektedir. Sağlık Raporu’nun aslı muhaceret işlemleri için gerekmektedir.

Muhaceret İşlemleri için öğrencilerin ülkeye pasaport ile giriş yapması gerekmektedir.
Öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, E-Devlet’ten alacakları ‘Öğrenci Belgesi’ ile pasaport başvuru işlemlerinde öğrencilere uygulanan haklardan yararlanabilmektedirler. (ör. indirimli başvuru ücreti).

TC – KKTC (Çift Uyruklu) Öğrencilerin Kayıtları

TC – KKTC uyruklu ve liseyi Türkiye’de bitiren öğrenciler Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Üniversiteye Giriş Sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sistemi ile veya Kıbrıs İlim Üniversitesi Giriş ve Burs Sınavına göre yapılan yerleştirme ile kayıt hakkı elde ederler.

Liseyi Yurtdışında Bitiren TC Uyruklu Öğrenciler’in Kayıtları

Liseyi yurtdışında tamamlayan ve Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen TC uyruklu öğrenciler, eğitimlerine ara vermeden TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alacakları lise diploması denklik belgesi ile üniversitemize başvuru yapabilirler. TC Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi: http://www.meb.gov.tr Bu öğrencilerin ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girmelerine gerek olmadan aşağıdaki belgelerle Üniversitemize veya Türkiye’deki bürolarımıza ön kayıt ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan lise diploması denklik belgesi
 • Lise diplomanızın aslı ve 2 adet fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 6 adet vesikalık resim
 • Başvuru dilekçesi

Not: Lise eğitiminin tamamının yurt dışında örgün öğretim yolu ile tamamlanmış olması koşu bulunmaktadır.

Yatay Geçiş

Lisans programına devam etme hakkına sahip olan öğrenciler, Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin 4 yıllık lisans veya 2 yıllık ön lisans programlarına geçiş için geçerli kurallar çerçevesinde başvuru yapabilirler.

Ek Madde-1 çerçevesinde, öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içerisinde başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10’unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın iç ve dış yatay geçişi kabul edilir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.yok.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

Kurum Dışı Yatay Geçişler

TC Uyruklu öğrencilerin Yatay Geçiş başvuruları YÖK mevzuatı kuralları çerçevesinde kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.yok.gov.tr adresini ziyaret ediniz.

Yatay Geçiş ile ilgili aranan diğer şartlar ise aşağıdaki gibidir:

 • Bir Üniversite’den çıkarılmamış olmak,
 • Genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.30, 100 üzerinden ise 60 olması,
 • Alttan dersin olmaması,
 • Transfer müracaatlarının 2., 3., 4., 5. veya 6. Akademik döneme yapılmış olması.

Durumları yukarıdaki şartlara uygun olan adayların müracaatları ilgili Bölüm Kurulunun görüşü alındıktan sonra, Fakülte Kurulunca Bölümlerin önceden belirlediği kontenjanlar çerçevesinde kesin karara bağlanır.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Başvuru Formu (Öğrenci İşlerinden veya sitemizden temin edilebilir.)
 • Lise Diploma fotokopisi
 • ÖSYM Yerleştirme Belgesi fotokopisi
 • Not Dökümü Belgesi (Transcript)
 • Ders içerikleri
 • Bir adet resim
 • Başvuru ücretinin bankaya yatırıldığına dair banka dekontu (kabul sonrası).

Adaylar ön başvurularını internet sayfamız üzerinden gerekli evrakları yükleyerek gerçekleştirebilirler. yataygecis.csu.edu.tr

Değerlendirme ve Sonuçlandırma:

Öğrenci İşleri Müdürlüğünün ön değerlendirmesinde reddedilmeyen başvurular, ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu Kurulun belirlediği kriterlere göre değerlendirilerek Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararında, geçiş başvurusu olumlu sonuçlandırılan bir öğrencinin, geçiş öncesi eski bölümünde başarmış olduğu dersler “muafiyet verilen dersler” olarak eski ders kodları, yeni ders kodları, referans kodları ve harf notları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirilir.

Yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrenciler kontenjanlar uyarınca ÖSYM puanları ve not ortalamaları dikkate alınarak %50 den %100 e varan oranlarda burs alma şansına sahiptirler.

Not: Yatay geçiş başvuruları için öğrencilerin YÖK talimatı uyarınca üniversitelerinden yatay geçiş evrak seti alarak bize iletmeleri gerekmektedir.

Üniversite İçi Yatay Geçişler

Üniversite içi yatay transfer için başvurular; önceden ilan edilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü yolu ile yapılır ve ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Dört yıllık bir lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, başka bir dört yıllık lisans programlarına veya iki yıllık ön lisans programlarına geçiş başvurusunda bulunabilir. İki yıllık bir ön lisans programında öğrenim görmekte olan bir öğrenci, iki yıllık ön lisans eğitimi veren diğer programlara geçiş başvurusunda bulunabilir.

TC Uyruklu Öğrenciler için İç Yatay Geçişle Öğrenci Kabulleri:

TC Uyruklu öğrencilerin Yatay Geçiş başvuruları YÖK mevzuatı kuralları çerçevesinde kabul edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen http://www.yok.gov.tr adresini ziyaret ediniz. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlere geçiş için ilgili bölüm Özel Yetenek Sınavı uygulayabilir.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Başvuru Formu (Öğrenci İşlerinden veya adresimizden temin edilebilir.)
 • Başvuru ücretinin bankaya yatırıldığına dair banka dekontu.

Değerlendirme ve Sonuçlandırma:

Öğrenci İşleri Müdürlüğünün ön değerlendirmesinde reddedilmeyen başvurular, ilgili Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu tarafından bu Kurulun belirlediği kriterlere göre değerlendirilip Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Yüksekokul veya Fakülte Yönetim Kurulu kararında, geçiş başvurusu olumlu sonuçlandırılan bir öğrencinin, geçiş öncesi eski bölümünde başarmış olduğu dersler “muafiyet verilen dersler” olarak eski ders kodları, yeni ders kodları, referans kodları ve harf notları ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne bildirilir.

Önemli Not: Tüm yatay geçiş başvuruları belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılabilmektedir.

Dikey Geçiş

Üniversite İçi Dikey Transferler

TC Uyruklu Öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık lisans programlarına yerleştirilirler. Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin Yüksek Okulundan mezun olan TC uyruklu bir öğrenci, Dikey Geçiş için ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’na girerek belirlenen kontenjanlar çerçevesince Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne yerleştirilmiş olmalıdır. DGS ile Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrencilerin ders muafiyetleri transkript ve ders içeriklerinin ilgili bölüm başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda belli olmaktadır. Tercihler sırasında transkript ve ders içerikleri ileten adayların ders muafiyetleri hakkında da ön bilgi aktarılmaktadır.

DGS hakkında bilgi için lütfen http://www.osym.gov.tr ‘ne başvurunuz.

Üniversite Dışından Dikey Transferler

TC Uyruklu Öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı ile kabul edilirler.

Herhangi bir Üniversite veya dengi bir Yükseköğrenim Kurumu’nun Yüksek Okulu’ndan mezun olan TC uyruklu bir öğrenci, Dikey Geçiş için ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile belirlenen kontenjanlar çerçevesince Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne yerleştirilmiş olması gerekmektedir. http://www.osym.gov.tr

DGS ile Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne kayıt yaptıran öğrenciler en az bir yıla denk gelecek şekilde muafiyet alırlar.

Transfer Öğrencilerin Muafiyetleri

Transfer öğrenciye tanınacak muafiyetler ve takip edeceği ders programı, ilgili Bölüm Kurulu tarafından saptanır.


Üniversitemizin eğitim ücretleri Türk Lirası’dır. Fonlarda oluşabilecek değişiklik harçlara yansıtılabilecektir.

Not:Muhaceret (İkametgah) işlemleri için öğrencilerin KKTC’ye pasaport ile giriş yapmaları gerekmektedir.

Not: Ön kayıt işlemleri tamamlanan yeni kayıtlanan öğrencilere KİUS sistem erişiminde kullanacakları kullanıcı adı ve şifre bilgileri öğrenci işleri tarafından ÖSYM ye beyan edilen mail adresleri üzerinden iletilecektir. Öğrencilerin kius.csu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapıp 2024-2025 Akademik yılı öğrenci ödeme sözleşmelerini okuyup belirtilen kadar onaylamaları gerekmektedir. Bu işlemi yapmayan öğrencilerin online kayıt işlemleri tamamlanmayacaktır.