Program

HUKUK

Bölüm Hakkında

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve bütün dünyaya hâkim olan küreselleşme süreci hukuk biliminin de kendini bu yönde geliştirmesi ve yeni açılımlar yapması zorunluluğunu doğurmuştur. Ticaret, klasik usulün dışında elektronik ortama taşınmaya, imzalar elektronik olarak atılmaya başlamış, klasik yargılama usullerinin dışında alternatif uyuşmazlık çözme yöntemleri giderek daha çok kullanılır hale gelmiştir. Küreselleşmenin ve teknolojinin getirdiği ve hukukçular için de önemli hale gelmiş olan bir diğer husus yabancı dil öğrenimidir. Dışa açılma ile birlikte birçok uyuşmazlık, içinde yabancılık unsuru barındırır hale geldiğinden ve dünyada olup biten hukuk uygulamalarının ve doktrinin daha yakından takip edilebilmesi adına yabancı dil öğrenimi önemini giderek arttırmıştır.

Eğitim Öğretim Metodları

Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk fakültelerinin ders programlarında bulunması gereken zorunlu temel derslere, uluslararası hukuka ve Hukuk İngilizcesi’ne ilave olarak, uygulamaya yönelik sanal mahkeme ve klinik derslere de yer veren, çok boyutlu bir eğitim-öğretim programını benimsemiştir. Dolayısı ile, Fakültemiz öğrencilerinin hâkimlik, savcılık, noterlik, avukatlık ve hukuk danışmanlığı gibi geleneksel hukuk meslekleri yanında, devlet ve diğer kamu idare ve kurumları ile özel sektörde iş bulabilmeleri ve çalışabilmeleri bakımından gerekli mesleki niteliklere sahip olmaları temel ölçüt olarak kabul edilmiştir.

Geleneksel hukuk derslerinin yanında hukukun yeni gelişen ve popülaritesi hızla artan alanları hakkında da öğrencilerimize en son bilgileri vermekteyiz. Bu amaçla Uluslararası Tahkim Hukuku, İnternet Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Banka Hukuku, Çevre Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku gibi derslere lisans ve lisansüstü düzeyde yer vermekteyiz. Klâsik yargılama usullerinin yanında, dünyada büyük çapta uygulama alanı bulan tahkim, arabuluculuk ve uzlaştırma gibi alternatif uyuşmazlık çözme yöntemleri de (Alternative Dispute Resolution) detaylı olarak ele alınacak ve sadece bugünün değil, geleceğin hukukçuları yetiştirilecektir.

Akademik İlerleme Olanakları

Hukuk Bölümünün lisans programını başarı ile tamamlayanlar aynı bölümde yüksek lisans ve/veya doktora yapabilecekleri gibi,başka alanlarda da yüksek lisans programına başvurabilirler.

Kariyer Olanakları

Hukuk Fakültesi mezunları siyasi ve sosyal sorumluluklar içeren pek çok görevi yerine getirebilir , yetkiyi kullanabilirler ve ya statüye sahip olabilirler.Hukukçular, sosyal hayatın ve devlet kademelerinin hemen her alanında görev yapabilir.Öncelikle sadece Hukuk Fakültesi mezunlarının yapabilcekleri, Hakimlik, Avukatlık ve Noterlik mesleklerini icra edebilir.Siyasi partilerin her kademesinde; milletvekili, bakanvb. olarak siyasi hayatta; emniyet mesubu, vali, müsteşar, yönetici vb. olarak devletin merkez ve taşra yönetiminin her düzeyinde; başkan ve üye olarak yerel yönetimlerde; kamu iktisadi teşebbüslerinin çeşitli birimlerinde; üye ve yönetici sıfatı ile derneklerde, vakıflarda, sendikalarda ve diğer toplumsal kuruluşlarda; yönetim kurulu üyesi, genel müdür, denetçi, uzman yada danışman hukuk müşaviri vb. olarak şirketlerde görev yapabilir.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi yüksek yargı organlarında görev alabilir, Dışişleri Bakanlığında meslek memurluğunda başlayarak büyükelçiliğe kadar yükselebilir.