KVKK İletişim İzni ve Açık Rıza

  1. Açık Rıza Metni’nin Amacı ve Kurumumuzun Veri Sorumlusu Konumu:

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ ( KİÜ ), aday öğrenciler, veliler ve eğitimcilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca aday öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme ve AKTARMA faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 2. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

  1. Aday Öğrenciler, Veliler ve Eğitimcilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek, aktarılacak  Kişisel Veriler

Aday öğrenciler, veliler ve eğitimcilere ait kişisel veriler, KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, üniversite, bölümler, akademik kadro, dersler, eğitim politikası hakkında bilgi verilmesi, davet ve organizasyonlardan haberdar etmek için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde genel nitelikli kişisel verilerin AMAÇLA BAĞLANTI, AMAÇLA SINIRLI VE olarak ÖLÇÜLÜLÜK ilkesine uygun şekilde genel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve iş fuar katılımcılarına aktarılması ve iş ortağı niteliğindeki bu katılımcıların bu bilgileri işleyip aktarmasına konu edilebilecektir.

  1. Aday Öğrenciler, Veliler ve Eğitimcilerin ve İşleme Amaçları:

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için kişisel verilerin işlenebilmesi için kullancıların açık rızasının alınması gerekmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler; üniversite, bölümler, akademik kadro, dersler, eğitim politikası, etkinlikler, özel fırsatlar hakkında bilgi verilmesi, veri sahiplerini davet ve organizasyonlardan haberdar etmek için verecekleri onay doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Veri Türleri: Kimlik Verileri Ad/Soyad, TC Kimlik Numarası, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet İletişim Verileri Açık adres bilgisi, telefon numarası,e-posta adresi Eğitim Verileri Öğrenim durumu, eğitim bilgileri (okul ismi, mezuniyet ortalaması), yabancı dil bilgileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi Meslek Tercih Etmeyi Düşündüğü Bölüm

  1. Aday Öğrenci, Veliler ve Eğitimcilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Aday Öğrenci, veliler ve eğitimcilere ait genel nitelikli kişisel veriler, KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ’nİn stratejilerinin planlanması ve icrası, KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ’Nin iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ’nin sunduğu hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ yetkilileri, katılımcı kurumlar, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecek ve anonimleştirilmeksizin işlenip, aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, matbu form ve/veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Toplanan genel nitelikli kişisel veriler işlenme amacına uygun olarak, açık ve şeffaf şekilde işlenmesi, meşru amaca yönelik olarak işlenmesi, sınırlı ve ölçülülük ilkesine uygun şekilde işlenmesi ve anonimleştirilmeksizin ticari teamüllere uygun iş ortaklarına aktarılması ve veri güvenliği kriterlerine riayet edilerek veri sorumlusu olarak muhafaza edilecektir.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından https://aday.csu.edu.tr adresinde yer alan KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ, söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ’nin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere ve başvuru formuna https://aday.csu.edu.tr/ adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

Açık Rıza Onayı: KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ tarafından, yukarıda yer alan iletişim bilgilerime, amaç kapsamında tanıtım, etkinlik vb. elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ’nin gönderimin sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.

18 yaş altında bir birey olarak ailemin / velimin /ebeveynlerimin de onayı ve rızası ile KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ tarafından, yukarıda yer alan iletişim bilgilerime, amaç kapsamında tanıtım, etkinlik vb. elektronik ileti gönderilmesini, sms gönderilmesini, bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını, saklanmasını ve KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ’nin gönderimin sağlanması için hizmet aldığı üçüncü kişilerle KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ’nin katılımcı kurumları, iştirakleri, iş ortakları, tedarikçileri ve özel kurumlar ile  paylaşılmasını mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile kabul ediyorum.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa buradan ulaşabilirsiniz.